Obchodné podmienky v našom internetovom obchode

I: PREDÁVAJÚCI

www.parochnove-studio.sk
E-mail: kontakt@pricesky-parochne.sk
Miroslav Krajčo – L štúdio Záhumenská 1825/47, 91104 Trenčín
IČO: 40192288
DIČ: 1033488676
Obchod: Parochňové štúdio Trenčín.
L-Štúdio, Vajanského 1, 91101 Trenčín

Otváracie hodiny:
Otváracie hodiny: Po-Pi: 10:00-17:00 So: na objednávku po telefonickom dohovore Tel: 0905931036 Naše parochňové štúdio sa nachádza na Vajanského 1 v Trenčíne, oproti Prioru vedľa ČSOB Banky a kvetinárstva Naomi..
Podnikateľský subjekt je zapísaný v OŽP-B/2007/03855-2/CR1
Vydal Obvodný Úrad v Trenčíne odbor živnostenského podnikania Bratislavská 1021, 91105 Trenčín

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru tel. č.: 032/5422 771 fax č.: 032/5420 685

Stránkové dni a hodiny pre verejnosť na inšpektorátoch SOI

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Bankové spojenie:

Účet č: 411242303/7500
BIC:CEKOSKBX
IBAN: SK76 7500 0000 0004 1124 2303

II. KUPUJÚCI

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa zaregistruje a následne nakupuje na www.parochnove-studio.sk. Registrácia je povinná a týmto kupujúci súhlasí s Obchodnými podmienkami.

III. OBJEDNÁVKA

Po odoslaní objednávky bude kupujúcemu zaslaný automatický email potvrdzujúci prijatie objednávky. Následne bude kupujúcemu oznámený termín expedície tovaru. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú.

IV. DOPRAVA PLATBA ZA TOVAR

Tovar je zasielaný na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty. Poplatok za dopravu na Slovensko: Slovenská pošta: dobierka balík, alebo poistený list je cena 4.30.- Eur. Do Českej Republiky je 10 Eur. Do iných štátov EU 15 Eur.

V. PLATBA ZA TOVAR

Pri dobierke prostredníctvom Slovenskej pošty. v hotovosti pri osobnom odbere v našom obchode, bezhotovostným prevodom-tovar odošleme po prijatí celkovej sumy na náš účet. V tomto prípade je nutné nás kontaktovať, a my vás budeme informovať, či je tovar na sklade.

VI. STORNO A ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením objednávky a to telefonicky alebo e-mailom. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
 • tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená a taktiež všetky súvisiace platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky, v lehote 14-tich kalendárnych dní.
V súlade so zákonom môže kupujúci odstúpiť od zmluvy do štrnástich pracovných dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Na tento účel môže kupujúci spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovom sídle /nákupnom portáli predávajúceho.
 
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
 1. kontaktujte nás tel: 0905/931036, alebo e mailom so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu, Vašim číslom účtu resp. adresou pre vrátenie peňazí. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená a taktiež všetky súvisiace platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky, v lehote 14-tich kalendárnych dní
 2. ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt, alebo osobne a to za nasledujúcich podmienok: Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, bez známok opotrebenia a s príslušným daňovým dokladom o nákupe.
Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu spotrebiteľovi všetky platby, ktoré je predávajúci povinný vrátiť podľa právnych predpisov. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri pôvodnej platbe kupujúcim spotrebiteľom ( ak nebude osobitne dohodnuté inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov). Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, Platba za zakúpený tovar bude uhradená kupujúcemu spotrebiteľovi až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní.

VII. DODACIE PODMIENKY

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 21 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovary, ktoré sú skladom posielame ihneď po spracovaní objednávky. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na miesto odberu. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.

VIII. ZÁRUKA, REKLAMAČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ, alebo osoby, nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa § 623 a 623 Občianskeho zákonníka.

Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením.
K reklamovanému tovaru priloží kupujúci čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne uvedie popis vady a spôsob akým sa vada navonok prejavuje. Tovar má byť doručený v čistom stave a s príslušenstvom dodávaným s tovarom.
Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi. Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na lstudio@centrum.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

IX. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné data sú chránené v zmysle zákona pred zneužitím a garantujeme, že nebudú poskytnuté tretiemu subjektu Odoslaním elektronickej objednávky akceptujete všetky ustanovenia "Obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania objednávky. Kupujúci dáva predávajúcemu súhlas so spracovaním, zhromažďovaním, uchovávaním jeho osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v rámci tohto internetového obchodu a súhlasí s tým, aby predávajúci s ním nadväzoval osobný, telefonický alebo písomný kontakt. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.

Akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou prepravcu, podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok. Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy.

Potvrdením objednávky v eshope IS, vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaná urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi IS eshopu.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ eshopu, oprávnená spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v e-shope na účely spracúvania, ktoré sú popísané nižšie.

V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámie e mailom.

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb (zákazníkov), najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Účel spracúvania:
 • registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov
 • spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky
 • vystavedie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v IS účtovnej agende prevádzkovateľa
 • komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie
 • poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru
 • vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracúvania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti
 • evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracúvania a zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru, telefónny kontakt, email, prípadne titul dotknutej osoby (zákazníka)

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním noviniek“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete spoločnosti svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prípadne emailom.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť informovať o ich zmene.

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v Registračnom formulári budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim so spoločnosťou ako sú prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod.

Sprostredkovateľ: Slovenská pošta.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou.

X. Účel, spôsob, právny základ a podmienky spracúvania a získavania osobných údajov

 • registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov
 • spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky
 • vystavenie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v IS účtovnej agende prevádzkovateľa
 • komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie
 • poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru
 • vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracúvania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing
 • evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

Zakliknutím políčka „Súhlasím so zasielaním noviniek“ v Registračnom formulári a v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľuje zákazník spoločnosti svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu na účely zasielania ponúk tovaru a služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.

Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámi na adresu prípadne emailom.

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.

Prevádzkovateľ chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením v uzamykateľnej miestnosti, a heslom. Chráni ich pred poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ získava osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ zabezpečil, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Prevádzkovateľ získava osobné údaje v informačnom systéme prostredníctvom počítača úplne automatizovanými prostriedkami na základe registrácie zákazníka pri objednávaní tovaru, so súhlasom dotknutej osoby.

Iným subjektom osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje a ani nezverejňuje.

XI. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne na našu adresu uvedenú vyššie.

Formulár na stiahnutie: Odstúpenie od zmluvy